Preskocit navigáciu

Galéria bývalých náčelníkov a riaditeľov Vojenskej polície


GENERÁLMAJOR ING. JIŘÍ EGG

EGG

 


Náčelník VP od 29. január 1991 do 31. august 1994
Zástupca náčelníka VP od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1996 

Vyštudoval Vojenské učilište kpt. O. Jaroša vo Vyškove a stal sa veliteľom čaty motostreleckého pluku v Michalovciach, následne veliteľom strážnej čaty, roty bojového zabezpečenia Technického učilišťa v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení štúdia Vojenskej akadémie v Brne bol predurčený na funkciu staršieho dôstojníka operačného oddelenia 13. tankovej divízie. Bol veliteľom 8. motostreleckého pluku v Bratislave, zástupcom veliteľa pre bojovú prípravu 13. tankovej divízie. Po absolvovaní interného vyššieho akademického kurzu vo VA A. Zápotockého v Brne a po ukončení štúdia vo Vojenskej akadémii GŠ OS ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve sa stal zástupcom a následne veliteľom 13. tankovej divízie.
V polovici 80-tych rokov bol zástupcom veliteľ Východného vojenského okruhu pre civilnú obranu. Absolvoval dôstojnícky kurz a Vyšší akademický kurz v Moskve a bol predurčený na funkciu zástupca veliteľa VVO.
Po zriadení Vojenskej polície sa stal prvým náčelníkom VP Vojenského Veliteľstva Východ GŠ ČSA. Bol veliteľom, ktorý bol pri vzniku VP a ktorý transformoval VP do nových organizačných štruktúr pri vzniku Slovenskej republiky. Svoje skúsenosti neskôr odovzdával ako zástupca náčelníka Správy vojenskej polície

PLUKOVNÍK DOC. ING. LIBOR GAŠPIERIK, CSC.

Gašpierik

Náčelník VP od 1. septembra 1994 do 31. decembra 2002 

Vyštudoval Vojenskú školu J. Žižku z Trocnova v Bratislave a Vyššie delostrelecké učilište v Martine. Bol ustanovený do funkcie Veliteľ čaty protitankového delostrelectva v Martine. Pokračoval štúdiom na Vojenskej akadémii v Brne. Stal sa učiteľom delostreleckej prípravy na strednej škole v Martine. Pokračoval postgraduálnym štúdiom v odbore Operačné a bojové použitie druhov vojsk, tylové a technické zabezpečenie, a bol ustanovený na funkciu zástupca náčelníka Katedry bojového použitia raketového vojska a delostrelectva vo Vyškove, Česká republika. V roku 1981 v odbore Operačné a bojové použitie druhov vojsk, špeciálne technické a tylové zabezpečenie získal titul docenta. Získal rôzne kvalifikačné kurzy doma i v zahraničí. Bol Vedúci starší dôstojník – zástupca náčelníka raketového vojska a delostrelectva Východného vojenského okruhu v Trenčíne, Náčelníkom katedry raketového vojska a delostrelectva na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove, Česká republika. Od roku 1992 bol zástupca náčelníka raketového vojska a delostrelectva Vojenské veliteľstvo Východ, zástupca neskôr náčelník hlavnej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí Veliteľstva Armády SR. Od septembra 1994 náčelník (riaditeľ) Vojenskej polície v rezorte ministerstva obrany SR


PLUKOVNÍK JUDR. FRANTIŠEK ZEMKO

ZemkoNáčelník VP od 1 januára 2003 do 31. marca 2005 

Po ukončení Stredného odborného učilisťa v Trnave nastúpil v roku 1968 do ČSAD Trnava, kde pracoval ako automechanik. Policajtom sa stal v roku 1971. Postupne absolvoval práporčícku a dôstojnícku školu ZNB v Bratislave a vysokú školu ZNB v Prahe, ktorú ukončil v roku 1990. V tom istom roku roku získal po absolvovaní rigoróznej škúšky na UK v Bratislave titul JUDr. V rokoch 1991-1992 bol náčelníkom Správy ochrany ústavných činiteľov MV SR. Ďalšie dva roky pracoval vo funkcii riaditeľa kancelárie Prezídia policajného zboru. V rokoch 1995-1998 pracoval v mestskej polícii v Bratislave vo funkcii zástupcu a náčelníka. V rokoch 1994-1995 a 1998-2002 riadil Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Od 1. januára 2003 do 31. marca 2005 bol náčelníkom Vojenskej polície GŠ OS SR.


PLUKOVNÍK JUDR. STANISLAV BERO


Bero

Náčelník VP od 1 apríla 2005 do 31. mája 2008

Po vyučení v Odbornom učilišti TOS Trenčín pracoval v Konštrukte Trenčín. Do roku 1980 pôsobil na Pohotovostnom útvare VB pre SR v Bratislave. Postupne prechádzal všetkými službami a funkciami v polícii od inšpektora poriadkovej služby v Bratislave, staršieho inšpektora poriadkovej služby v Trenčíne, pracovníka kriminálnej polície na oddelení majetkovej kriminality, vedúceho oddelenia násilnej kriminality až po riaditeľa okresného riaditeľstva PZ Trenčín. Túto funkciu vykonával do septembra 2004. Počas pôsobenia v policajnom zbore úspešne absolvoval niekoľko odborných kurzov a škôl. Vyštudoval Akadémiu Policajného zboru SR v Bratislave. Absolvoval holandský projekt kvality riadenia manažmentu pod názvom MATRA
V decembri 2004 bol prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka - príslušníka vojenskej polície a ustanovený do funkcie riaditeľa Odboru policajných činností - zástupcu náčelníka Vojenskej polície Veliteľstva VP GŠ OS SR. Od apríla 2005 bol ustanovený do funkcie riaditeľa VP.

 PLUKOVNÍK MGR. MILAN MEZOVSKÝ

Mezovsky

Riaditeľ VP od 1. júla 2008 do 30. septembra 2010

Po zmaturovaní na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Starej Turej, nastúpil v roku 1988 na štúdium k Pohotovostnému útvaru Pezinok. Po úspešnom ukončení štúdia bol služobne zaradený na výkon funkcie starší inšpektor poriadkovej polície. V roku 1996 ukončil štúdium na Akadémií Policajného zboru v Bratislave v magisterskom študijnom odbore bezpečnostné služby.
Svoju kariéru v Policajnom zbore začínal ako radový príslušník poriadkovej polície a neskôr ako referent – kriminalistický technik. Po ukončení vysokoškolského štúdia zastával rôzne riadiace funkcie na úrovni Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Myjave a Novom Meste nad Váhom. V poslednom období pred prijatím do služobného pomeru profesionálneho vojaka zastával funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Považskej Bystrici. Ako príslušník Policajného zboru absolvoval 5 mesačné funkčné štúdium na Akadémií PZ SR pre funkcionárov okresných riaditeľstiev PZ a v roku 2003 úspešne absolvoval v rámci projektu holandsko – slovenskej policajnej spolupráce školenie policajných manažérov kurz „Zlepšovanie kvality riadenia“.
V roku 2008 bol ministrom obrany SR vymenovaný do funkcie riaditeľa Vojenskej polície.

PLUKOVNÍK ING. JAROSLAV HAMÁR

PLUKOVNÍK ING. JAROSLAV HAMÁR

Riaditeľ VP od 1. decembra 2010 do 15. októbra 2013

Po ukončení štúdia na gymnáziu v Považskej Bystrici začal študovať na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v odbore strojárska technológia - priemyslové inžinierstvo. V roku 1987 prestúpil na Vojenskú akadémiu Antonína Zápotockého v Brne, kde v roku 1989 ukončil inžinierske štúdium v odbore letecká výroba.
V rokoch 1990 – 1991 pracoval v Považských strojárňach pre zbrojársky priemysel. V ďalších rokoch 1992 -1995 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici, pričom si doplnil padagogické a psychologické vzdelanie na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline.
Od roku 1995, kedy nastúpil do Policajného zboru, pracoval ako vyšetrovateľ PZ na rôznych odboroch a úrovniach, kde si doplnil špecializované policajné vzdelanie na Policajnej akadémii Policajného zboru v Bratislave. Od roku 2004 pracoval na Odbore všeobecnej kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Trenčín na pozícii staršieho vyšetrovateľa PZ.
V roku 2010 bol ministrom obrany menovaný do funkcie riaditeľa Vojenskej polície.

PLUKOVNÍK ING. MILAN HAMAR, PhD.

plk.Ing. Milan Hamar , PhD.

Riaditeľ VP od 16. októbra 2013 do 30. júna 2016

Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1985-1990 na Vojenskej akadémii Brno, strojnícka fakulta - odbor automobilové inžinierstvo a súčasne elektrotechnická fakulta odbor automatizované systémy velenia. V roku 1997 získal špecializované policajné vzdelanie na Akadémii Policajného zboru SR. Následne v rokoch 1998-2000 úspešne absolvoval v Ústave súdneho inžinierstva Žilina postgraduálne inžinierske štúdium v problematike súdnoznalecká analýza dopravných nehôd a oceňovania vozidiel. V roku 2003 získal „Osvedčenie Najvyššieho kontrolného úradu pre výkon kontrolnej činnosti v štátnej správe Slovenskej republiky“. V roku 2013  absolvoval doktorantské štúdium v odbore doprava cestná na Žilinskej univerzite v Žiline.

Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia na Vojenskej akadémii Brno pôsobil v rokoch 1991-1993 na funkcii zástupcu veliteľa  roty pre veci technické VÚ Bratislava a zástupcu veliteľa samostatného mechanizovaného práporu pre veci technické VÚ Bratislava.

Od roku 1993 začal pôsobiť v Policajnom zbore SR najskôr ako starší referent oddelenia dopravných nehôd na okresnom dopravnom inšpektoráte v Považskej Bystrici, od roku 1997 ako starší referent výkonu služby a dopravných nehôd na krajskom dopravnom inšpektoráte v Žiline.  V rokoch 1999-2002 vykonával funkciu riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici.

V roku 2003 bol ustanovený na funkciu starší referent špecialista odboru kontroly výkonu štátnej služby Úradu kontroly  ministra vnútra Slovenskej republiky.

Od roku 2004 pôsobil na Prezídiu PZ SR vo funkcii starší referent špecialista odboru dopravnej polície Prezídia PZ so zameraním na legislatívu a internú normotvorbu, následne od roku 2009 ako vedúci oddelenia výkonu služby a dopravných nehôd odboru dopravnej polície  Prezídia Policajného zboru. V roku 2010 bol menovaný do funkcie zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia PZ SR a v rokoch 2011-2013 vykonával funkciu riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR.

 

PLUKOVNÍK PhDr. MICHAL MIGÁT
plk. PhDr. Michal MIGÁT

 

 

 

Riaditeľ VP od  1. októbra 2016 do 14. februára 2020

 
Vzdelanie:
Gymnázium v Turčianskych Tepliciach
Akadémia PZ v Bratislave - odbor bezpečnostné služby,
Katolícka univerzita v Ružomberku – pedagogická fakulta

Pracovné skúsenosti:
1. KR PZ Žilina, Samostatné protidrogové oddelenie - starší odborný referent špecialista,
2. Prezídium PZ SR, Národná protidrogová jednotka - starší odborný referent špecialista,
3. ŽP Vrútky – zástupca riaditeľa odboru a vedúci trestno–správneho oddelenia,
4. Riaditeľ Odboru ŽP Vrútky,
5. Riaditeľ Oblastnej správy ŽP Žilina,
6. Vedúci oddelenia ŽP PZ Vrútky, KR PZ Žilina,
7. Riaditeľ OO PZ Turčianske Teplice, OR PZ Martin,
8. Náčelník MsP Vrútky,
9. Vojenská polícia – vedúci starší dôstojník oddelenia policajného výkonu Nitra,
10. Riaditeľ Vojenskej polície,

PLUKOVNÍK ING. VALENTÍN CEBO
plk. Ing. Valentín CEBO

Riaditeľ VP od 15. februára 2020 do 31.mája.2024

Po ukončení štúdia v roku 1995 na Vojenskej strednej škole tankovej a automobilovej v Nitre, študoval na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, odbor výzbroj a technika pozemného vojska, pásová a kolesová technika a stroje, kde v roku 2000 získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 absolvoval špecializované policajné štúdium v odbore bezpečnostné služby. V období rokov 2000-2006 pôsobil na Útvare Vojenskej polície v Topoľčanoch a neskôr vykonával funkciu vedúceho oddelenia policajného výkonu, odboru policajného výkonu Bratislava. V roku 2017 sa stal riaditeľom odboru policajných činností-zástupcom riaditeľa Vojenskej polície a následne v roku 2018 sa stal zástupcom riaditeľa Vojenskej polície. Dňa 15. februára 2020 bol ministrom obrany menovaný do funkcie riaditeľa Vojenskej polície.

 


Skočiť na menu


Share