Preskocit navigáciu

Koncepcia služobnej kynológie


 Vzhľadom na množstvo plnených úloh spojených nielen s policajným výkonom, ale aj s úlohami vyplývajúcimi Vojenskej polícii zo zabezpečenia služobnej kynológie útvarov v podriadenosti Generálneho štábu a ostatných organizačných zložiek ozbrojených síl SR stanovujem koncepciu rozvoja služobnej kynológie v nasledovných oblastiach:

 LEGISLATÍVA

 

1.1. Flexibilne reagovať a systematicky pracovať na legislatívnych korekciách inštitútov upravujúcich činnosť služobnej kynológie zakotvených v zákone o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii. V novelách týchto zákonov postupne prijímať dôležité ustanovenia rozširujúce, resp. upresňujúce jednotlivé zákonné inštitúty vzťahujúce sa k činnosti služobnej kynológie.

1.2. Prepracovať služobnú kynológiu v zmysle platných štandardizačných noriem NATO. Podieľať sa na ratifikovaní štandardizačných dohôd v oblasti služobnej kynológie.

1.3. Medzinárodnú a národnú kooperáciu jednotlivých ozbrojených zborov, medzirezortných a medzinárodných zložiek zabezpečiť vykonávacími dohodami a legislatívne upraviť tak, aby bola prínosom pre všetky zúčastnené zložky a mala nezastupiteľný podiel v ich príprave na služobný výkon.

 

2. SLUŽOBNÝ VÝKON


2.1. V súvislosti s úlohou Vojenskej Polície ochrany objektov rezortu obrany, tiež predpokladanej potreby zabezpečenia ochrany centra NATO NFIU, bude potrebné navýšenie psovodov a služobných psov podľa počtov uvedených v odseku 3.

2.2. V rámci služobného výkonu Vojenskej polície zaradiť psovodov so služobnými psami do každodennej činnosti (nasadenie v zahraničných operáciách, sprievody, ochrany, preventívno-bezpečnostné akcie, stráženie objektov, dohľadanie osôb po dopravných a leteckých nehodách, živelných pohromách, hliadky vo vojenských priestoroch a na vojenských cvičeniach – v zmysle zákonov o Ozbrojených silách a Vojenskej polícii).

2.3. Po predchádzajúcej legislatívnej úprave zabezpečiť medzirezortný spoločný služobný výkon so psovodmi Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy SR, ktorý prinesie spätnú väzbu v otázke spoločnej medzirezortnej využiteľnosti služobnej kynológie na plnenie úloh celoštátneho významu.

2.4. Plnením úloh služobného výkonu v oblasti služobnej kynológie systematicky zvyšovať pripravenosť psovodov a služobných psov na poskytnutie síl a prostriedkov na ochranu objektov zastupiteľských úradov a diplomatických misií SR v zahraničí.

2.5. Na útvaroch v podriadenosti Generálneho štábu a ostatných organizačných zložiek ozbrojených síl SR nastaviť efektívne využívanie služobnej kynológie. Služobný výkon optimalizovať na základe potrieb útvarov. Vytvoriť dostatočné povedomie u riadiacich funkcionárov o možnostiach, ale aj náležitostiach služobnej kynológie a zabezpečiť tak podmienky pre rozvoj a skvalitnenie služobnej kynológie.


3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

3.1. Zriadiť Skupiny kynológie na platforme samostatných organizačných celkov v štruktúre Vojenskej polície v rámci Odborov policajného výkonu Bratislava a Prešov v priamej podriadenosti riaditeľovi odboru., ktoré budú v plnom rozsahu realizovať výkon služobnej kynológie v pôsobnosti príslušného územného teritória. Vedúci skupiny kynológie bude pôsobiť a plniť úlohy „kynológa odboru“ v zmysle platnej Smernice o služobnej kynológii. Začleniť psovodov so služobnými psami so špeciálnym využitím na osobitné účely a špeciálnym využitím na detekciu drog a výbušnín do organizačnej štruktúry Oddelení krízového manažmentu (OKM).

3.2. Systematizácia uvedených organizačných zložiek umožní operatívnejšie a efektívnejšie využívanie služobnej kynológie vo výkone služby. Náplňou práce psovodov budú výlučne úlohy spojené so služobnými psami. Všetky úlohy policajného výkonu budú zohľadňovať využitie služobných psov, ďalej výcvik a starostlivosť o pridelených služobných psov v zmysle platných Metodických pokynov, ktoré na úseku služobnej kynológie vydá riaditeľ Vojenskej polície.

3.3. Personálne navýšiť počet psovodov a služobných psov pre plnenie potrieb jednotlivých regiónov nasledovne:
OPV Bratislava: miesto výkonu Bratislava 8 psovodov, 8 hliadkových psov VP, 3 služobné psy so špeciálnym využitím na detekciu drog, 4 na výbušniny, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na záchranárske práce,
miesto výkonu Nitra 2 psovodi, 2 hliadkové psy VP, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 1 na výbušniny,
miesto výkonu Topoľčany 2 psovodi, 2 služobné psy so špeciálnym využitím na osobitné účely, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 1 na výbušniny (OKM).

OPV Prešov: miesto výkonu Prešov 4 psovodi, 2 hliadkové psy VP, 2 služobné psy so špeciálnym využitím na osobitné účely, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 2 na výbušniny, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na záchranárske práce (zahrnuté 2-1-1 OKM),
miesto výkonu Michalovce 2 psovodi, 2 hliadkové psy VP, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 1 na výbušniny,
miesto výkonu Zvolen 2 psovodi, 2 hliadkové psy VP, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 1 na výbušniny.

OVaK Vlkanová-Hronsek: Vlkanová 2 psovodi, 2 služobné psy so špeciálnym využitím na osobitné účely, 1 služobný pes so špeciálnym využitím na detekciu drog a 1 na výbušniny (OKM),
6 psovodov ochrany objektov, 6 všestranných psov,
Hronsek 8 psovodov (na skupine výcviku kynológie navýšiť o dvoch starších inštruktorov), 8 hliadkových psov, 2 služobné psy so špeciálnym využitím na detekciu drog, 2 na výbušniny a 2 so špeciálnym využitím na záchranárske práce,
3 psovodi na skupine podpory, 6 služobných psov – psy bez výcvikovej kategórie, staré psy, mladé psy, chovné psy.

Vybraných psovodov a hliadkové psy Vojenskej polície vycvičiť duálne na špeciálne práce s vyhľadávaním munície a zbraní tak, aby v každom OPV boli minimálne 2 takto špeciálne vycvičené psy.

3.4. V organizačnej štruktúre Oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek vytvoriť Kynologický záchranný modul so špeciálnym zameraním na záchranné práce (vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb - prírodné katastrofy, živelné pohromy, letecké nehody), ktorý bude pozostávať zo 14 členov - v 5 určených útvaroch Ozbrojených síl SR (prioritne letiská) zriadiť 2 funkcie psovoda so špeciálnym zameraním na záchranárske práce v organizačnej štruktúre obväzísk. V rámci Vojenskej polície vyčleniť jedného príslušníka z Bratislavy, jedného z Prešova a dvoch starších inštruktorov z Oddelenia kynológie Hronsek. Vytvoriť a zabezpečiť súčinnosť s PZ SR a civilnými záchranárskymi organizáciami. Uzatvoriť dohody o spolupráci s kynologickým záchranným modulom Ministerstva vnútra SR, Združením kynológov záchranárov SR a s ďalšími kynologickými záchrannými organizáciami.

3.5. Odborne a metodicky všetkých psovodov podriadiť vedúcemu oddelenia kynológie – hlavnému kynológovi, ktorý bude oprávnený podieľať sa na personálnom obsadení a disciplinárnej právomoci riaditeľov odborov a veliteľov útvarov.

PREHĽAD PSOVODOV A SLUŽOBNÝCH PSOV VOJENSKEJ POLÍCIE V RÁMCI KONCEPCIE SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE

4. VÝCVIK


4.1. Kynologický výcvik organizovať a zabezpečovať v podmienkach jednotlivých organizačných zložiek s prihliadnutím na ich potreby a špecifiká. Vychádzať z poznatkov získaných v praxi a v prípade potreby prijímať opatrenia na jeho skvalitnenie. Neustále ho približovať reálnemu využitiu. V tomto zmysle udržiavať a pravidelne hodnotiť náplň jednotlivých kategórií, druhy výcvikov a stanoviť potrebný počet hodín tak, aby sa dosiahlo čo najväčšej efektivity vynaloženého úsilia a prostriedkov.

4.2. Zúčastňovať sa v pravidelných intervaloch medzinárodných a medzirezortných kooperačných cvičení a výcvikov, konfrontovať naše metódy a postupy v príprave na služobný výkon, získavať nové poznatky a následne ich, po dôkladnom zvážení, implementovať do našich metód a postupov.

4.3. Vytvoriť na základe rezortnej súťaže o najlepšieho psovoda a služobného psa reprezentačné družstvo, s ktorým sa pravidelne zúčastňovať medzinárodných súťaží a prezentovať tak vojenskú služobnú kynológiu aj za hranicami štátu.

4.4. Špecifické potreby v oblasti vzdelávania príslušníkov rezortu obrany (profesionálnych vojakov i zamestnancov) bude zabezpečovať Oddelenie kynológie odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície, kde bude vykonávaný aj kynologický výcvik ostatných mimorezortných ozbrojených zborov SR, ako aj zahraničných armád a ozbrojených zborov. V rámci špecifického vzdelávacieho procesu na úseku služobnej kynológie nadviazať spoluprácu a kooperáciu s mimorezortnými kynologickými školiacimi strediskami u nás aj v zahraničí. Vytvoriť partnerstvá, ktoré zabezpečenia neustálu konfrontáciu a tým aj zvyšovanie kvality kynologického výcviku a prípravy na služobný výkon.

4.5. Udržiavací výcvik psovodov a služobných psov rezortu obrany nastaviť systémovo a zabezpečiť v praxi tak, aby bolo možné systematické a cieľavedomé udržiavanie vycvičenosti služobných psov na požadovanej úrovni v rozsahu získaných kategórií, čím sa zabráni zanikaniu (vyhasínaniu) návykov získaných počas výcviku v kurzoch, upevňovať a zdokonaľovať návyky na žiaduce dynamické stereotypy.

4.6. Nastaviť a zaviesť do praxe efektívny a komplexný systém kontroly a posudzovania odborných spôsobilostí na úseku služobnej kynológie, či už v rámci priebežných a záverečných preskúšaní v odborných kynologických kurzoch organizovaných Oddelením kynológie odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície, ako aj v rámci priebežných a ročných previerok služobnej kynológie. Na základe výstupov z tejto kontrolnej činnosti navrhovať a prijímať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.5. LOGISTIKA 

 

5.1. DOPLŇOVANIE PSOV


4.6.1. Doplňovanie psov systematicky nastaviť a zabezpečiť tak, aby v priebehu cyklu 6-7 rokov dochádzalo ku kompletnej obmene stavu služobných psov. Vzhľadom na obstarávací vek služobných psov (1-4 roky), ich produktívny vek, ako aj individuálnosť a rozmanitosť schopnosti plnenia služobných úloh po 9.roku fyzického života je veľmi dôležité, aby sa nastavený systém dodržiaval. V rámci doplňovania psov prioritne využívať zdroje: výkup, výpožičku a dar.5.2. AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA A KYNOLOGICKÝ MATERIÁL

4.6.2. Psovodov Vojenskej polície vybaviť kynologickým materiálom tak, aby boli schopní vykonávať výcvik v dvojiciach podľa regiónov pôsobnosti.

4.6.3. Skupiny kynológie zabezpečiť špeciálnou automobilovou technikou s prívesnými vozíkmi na prepravu služobných psov v primeranom počte, čo znamená, že každá dvojica psovodov bude vybavená jedným automobilom schopným prepraviť okrem psovodov aj 2 služobné psy a príslušný kynologický materiál a vozíkom na prepravu služobných psov, ktorý túto schopnosť rozšíri na 4 služobné psy.

4.6.4. Spracovať katalóg kynologického materiálu s centrálnym skladom, z ktorého zásob budú realizované požiadavky jednotlivých útvarov a skupín kynológie. Materiál obstarávať centrálne, pričom sa zohľadní stav kynologického materiálu, ktorý bude pravidelne preverovaný v rámci ročných previerok služobnej kynológie. Kynologický materiál používaný priamo v služobnom výkone, ako aj ten, ktorý sa používa pri výcviku a príprave na služobný výkon musí byť pravidelne obmieňaný a modernizovaný. Do výstroje služobných psov Vojenskej zapracovať taktické vesty s modulárnym systémom na nosenie materiálu.

4.6.5. Služobné psy Vojenskej polície a Kynologického záchranného modulu MO SR vybaviť zariadením na sledovanie a presné určenie polohy a vysielačkami na vydávanie povelov psovoda psovi.

4.6.6. Zabezpečiť kvalitné super prémiové krmivo pre služobné psy formou rámcovej dohody v 4 a viac ročných intervaloch.


6. ADMINISTRATÍVA


6.1.1. Spracovať databázy psovodov a služobných psov. Zbierať, evidovať a pravidelne aktualizovať informácie o pripravenosti psovodov a služobných psov na služobný výkon.

6.1.2. Spracovať a aktualizovať dokumentáciu podporujúcu a objasňujúcu kynologický výcvik a jeho následné využitie v služobnom výkone (predpis, metodickú alebo služobnú pomôcku na výcvik služobného psa a taktické použitie služobného psa).

6.1.3. Vytvoriť kroniku služobnej kynológie, v ktorej sa budú zaznamenávať udalosti týkajúce sa služobného výkonu, výcviku, prezentácie na verejnosti a ďalších významných akcií a udalostí na úseku služobnej kynológie.


7. VETERINÁRNE ZABEZPEČENIE


7.1. Vybudovať centrálnu veterinárnu ambulanciu v Hronseku, ktorá zabezpečí veterinárnu starostlivosť pre služobných psov nielen rezortu obrany a mimorezortných ozbrojených zborov v rámci Banskobystrického kraja.

7.2. Vybaviť centrálnu veterinárnu ambulanciu potrebnými diagnostickými prístrojmi, RTG a USG s príslušenstvom, čo umožní minimalizovať využívanie veterinárnych služieb v civilnom sektore.

7.3. Zmluvne zabezpečiť veterinárnu starostlivosť v civilnom sektore pre život ohrozujúce prípady, vyšetrenie a následné ošetrenie ktorých bude realizované po predchádzajúcom schválení spádovým vojenským veterinárnym lekárom. Spracovať zoznam odporúčaných civilných veterinárnych lekárov pre jednotlivé útvary v rámci územného teritória. Kritérium na výber bude dostatočné diagnostické vybavenie (RTG,USG) a možnosť biochemického a hematologického vyšetrenia krvi. Hlavnou podmienkou musí byť 24-hodinová pohotovosť.

7.4. Spracovať zoznam veterinárnych prípravkov a liečiv, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať na základe vývoja trhu a potrieb rezortu obrany. Výber z tohto zoznamu budú vykonávať spádoví vojenskí veterinárni lekári. Vytvoriť skladové zásoby veterinárnych prípravkov a liečiv na zabezpečenie ošetrenia služobných psov počas odborných kynologických kurzov a počas zabezpečenia pozorovacej karantény.

7.5. Plánovať finančné prostriedky na veterinárne prípravky a liečivá na základe zhodnotenia stavu služobných psov v rámci ročných previerok služobnej kynológie. Zohľadňovať pritom fyzický vek, zdravotný a kondičný stav služobného psa.


8. INÉ


8.1. Navrhnúť, spracovať a implementovať do praxe symboly vojenskej služobnej kynológie. Vybudovať hrdosť k odbornosti, ktorá bude mať vplyv na plnenie úloh vyplývajúcich zo služobných i mimo služobných povinností.

8.2. Pre skvalitnenie spolupráce s civilnými športovými kynologickými organizáciami vytvoriť Športový klub vojenskej služobnej kynológie, ktorý vytvorí podmienky príslušníkom rezortu obrany na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti kynológie. Postupne vybudovať v otázkach členskej základne, materiálneho a priestorového vybavenia, no najmä aktívnou činnosťou silné postavenie v rámci banskobystrického regiónu. V rámci chovateľskej činnosti služobných plemien organizovať chovateľské akcie – výstavy psov a bonitácie, preteky, skúšky z výkonu a semináre.


ZÁVER


Predložená koncepcia rozvoja vojenskej služobnej kynológie je živým a tvárnym materiálom, ktorý bude priebežne doplňovaný a upravovaný. Jej dôležitosť je nezastupiteľná. Spätnou väzbou k celkovému zhodnoteniu jej kvality budú dosahované výsledky príslušníkov rezortu obrany, či už zo služobného výkonu alebo cvičení , výcvikov, pretekov a súťaží, ktoré príslušníci rezortu absolvujú. Úlohy takto stanovené sú reálne a splniteľné, napriek tomu, že vyžadujú navýšenie finančných prostriedkov. Vyplývajú nielen z celorezortných potrieb, ale aj z analýzy súčasného stavu.
Realizácia uvedených systémových opatrení prispeje k stabilizácii vykonávanej odbornej činnosti psovodov, k zatraktívneniu ich pracovných pozícií v rámci rezortu obrany. V neposlednej miere prispeje aj k zvýšeniu prestíže služobnej kynológie, ktorú si v plnej miere, na základe vážnosti a dôležitosti plnených úloh, zaslúži.

Prijatím tejto Koncepcie rozvoja vojenskej služobnej kynológie sa ruší Koncepcia služobnej kynológie vo Vojenskej polícii ev.č. RVP - 18 - 20/2009-OK.
Spracoval:
----------------------------------------------
mjr. Ing. Peter ŠOLTÉS
vedúci oddelenia kynológie Hronsek
hlavný kynológ MO SR

Skočiť na menu


Share