Preskocit navigáciu

Doplňovanie psov


 1. Špecifikácia psov pre potreby rezortu obrany
  1. Druhy obstarávaných psov, ich vlastnosti a hodnotenie (príloha tabuľka)
 2. Plnenie rámcovej dohody o doplňovaní

Názov Popis Stiahnuť
špecifikácia psov [pdf] DRUHY OBSTARÁVANÝCH PSOV, ICH VLASTNOSTI A HODNOTENIE špecifikácia psov  [pdf] (331.5 kB)
Plnenie rámcovej dohody [pdf] plnenie rámcovej dohody doplňovanie psov Plnenie rámcovej dohody [pdf] (169.52 kB)

Príloha č. 6
k Metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície č. VP TN – 2 / 129 – 196 / 2017

PODMIENKY PRE DOPLŇOVANIE PSOV, ŠTENIAT A MLADÝCH PSOV
PRE POTREBY MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


 1. Majiteľ ponúknutého psa, (šteňaťa, mladého alebo dospelého psa ďalej len „pes“) pred začatím preskúšania psa predloží odbornej komisii stanovenej písomným rozkazom riaditeľa Vojenskej polície k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k potvrdeniu zdravotného stavu, pracovných kvalít a určeniu ceny psa:

  • preukaz o pôvode psa, pokiaľ mu bol vydaný (ďalej iba „PP“),
  • veterinárny preukaz (prípadne PETPASS) s potvrdeniami o vakcináciách proti besnote, psinkovému komplexu a parvoviróze, ktoré sú platné minimálne jeden mesiac po dátume preskúšania,
  • v prípade psov starších ako 7 mesiacov RTG snímky na dyspláziu lakťových kĺbov (u psov s PP môže byť nahradený zápisom v PP),
  • v prípade psov starších ako 10 mesiacov RTG snímky na dyspláziu bedrových kĺbov (u psov s PP môže byť nahradený zápisom v PP),
  • potvrdenia o vykonaných skúškach, pokiaľ ich pes absolvoval (u psov s PP môžu byť nahradené zápisom v PP),
  • potvrdenia o absolvovaní výstav, bonitácií a ostatných kynologických akcií, pokiaľ ich pes absolvoval (u psov s PP môžu byť nahradené zápisom v PP).
 2. Po kontrole dokladov, zdravotnej prehliadke a preskúšaní psa v povahovej časti komisia pre doplňovanie rozhodne o jeho vhodnosti pre služobné využitie a doplnení. V prípade nákupu cenu psa odborná komisia určí podľa platného cenníka (uvedeného napr. v rámcovej dohode), v prípade výpožičky, daru a prevodu v zmysle tohto metodického pokynu
 3. U psov, o ktorých tak rozhodne komisia, majiteľ psa v sprievode určeného člena komisie vykoná na vlastné náklady doplnkové odborné vyšetrenie u veterinárneho lekára určeného komisiou. Špecifikáciu vyšetrení určí komisia.
 4. Majiteľ odovzdá psa spolu so všetkými potrebnými dokladmi komisii pre doplňovanie ihneď po preskúšaní, vykonaní doplnkových odborných vyšetrení (pokiaľ boli nariadené) a spísaní potrebných dokladov. Majiteľ v plnej miere zodpovedá za psa až do okamihu podpísania príslušnej zmluvy a odovzdania psa orgánom MO SR. Výstroj pre doplneného psa vydá príslušník oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek.
 5. Doba pozorovacej karantény je 28 dní. Pozorovaciu karanténu v plnom rozsahu organizuje a riadi Oddelenie kynológie Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek.
 6. Počas pozorovacej karantény a skúšobnej doby MO SR zaistí ustajnenie, kŕmenie a ošetrovanie psa podľa zásad platných v MO SR a vykoná potrebné veterinárne vyšetrenia. Počas pozorovacej karantény sa u psa sledujú aj zmeny správania a reakcie voči stavu zistenému pri výkupe a skryté vady.
 7. V prípade nákupu sa dohodnutá cena za psa vyplatí predávajúcemu až po splnení podmienok pozorovacej karantény a uplynutí skúšobnej doby v zmysle Občianskeho zákonníka. Skúšobná doba začína plynúť dňom prevzatia psa orgánmi MO SR.
 8. Náklady spojené s priebehom pozorovacej karantény a skúšobnej doby idú na ťarchu MO SR.
 9. V prípade nevyhovujúcich výsledkov veterinárnych vyšetrení alebo zistenia skrytých vád môže byť pes na základe písomnej výzvy zaslanej majiteľovi do 10 dní od ich zistenia vrátený.

POŽIADAVKY NA VYUŽITIE PSOV

Psy musia z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností, pracovných kvalít a zdravotného stavu mať predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR ako:

 • Pes na špeciálne využitie – určený na vyhľadávanie a detekciu omamných a psychotropných látok a prípravkov, výbušnín a prekurzorov, zbraní v technike, v objektoch, v zastavaných a voľných priestoroch a v batožinách, psov so špeciálnym využitím na záchranárske práce (vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb), prípadne na osobitné účely,
 • Pes všestranný – určený na stráženie objektov a hliadkovú službu, na sledovanie pachových stôp osôb pri ich prenasledovaní, na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby, na označenie ukrytého páchateľa,
 • Pes hliadkový Vojenskej polície – určený na hliadkovú službu Vojenskej polície, na vyhľadávanie predmetov súvisiacich s trestnou činnosťou, na prehliadky a preverovanie terénu, objektov a dopravných prostriedkov, pri pátraní po hľadaných osobách, pri sledovaní pachových stôp osôb pri ich prenasledovaní, na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby, pri pátraní po hľadaných osobách, na označenie ukrytého páchateľa,
 • Pes poľovný – určený na vyhľadávanie a vystavenie pernatej a srstnatej zvery, jej prípadné dohľadávanie a prinášanie po poranení alebo usmrtení v priestoroch vojenských letísk.

Obecné požiadavky na psov

 • Pes na špeciálne využitie
  a.) Vek: od 10 mesiacov do 4 rokov
  b.) Pohlavie: samčie alebo samičie
  c.) Plemeno: nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia a typ vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
 • Pes všestranný a hliadkový pes Vojenskej polície
  a.) Vek: od 10 mesiacov do 4 rokov
  b.) Pohlavie: samčie alebo samičie
  c.) Plemeno: nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia a typ vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
 • Pes poľovný
  a.) Vek: od 12 mesiacov do 4 rokov
  b.) Pohlavie: samčie alebo samičie
  c.) Plemeno: skupina plemien psov – stavače (poľovný stavač).

Požiadavky na zdravotný stav psov

 • Psy musia byť v dobrom zdravotnom a výživovom stave, bez zjavných vád, infekčných chorôb, bez prítomnosti vonkajších či vnútorných cudzopasníkov, bez porúch rastu v bedrových a lakťových kĺboch – dysplázie, so zdravým a plným chrupom.
 • U psov je prípustné postihnutie dyspláziou nasledovne:
  Druh dysplázie Maximálny stupeň postihnutia
  Dysplázia lakťového kĺbu maximálny stupeň 1
  Dysplázia bedrového kĺbu maximálny stupeň C

 • Psovi môžu chýbať maximálne celkom štyri zuby (črenovce a rezáky), s výnimkou tesákov a stoličiek, tie chýbať nesmú. Chýbajúci zub je zub neprerezaný, zlomené a poškodené zuby budú individuálne posúdené vojenským veterinárnym lekárom pri výkupe.
 • Je prípustný jednostranný kryptorchizmus (jeden semenník je v miešku a jeden mimo mieška).
 • Psy musia byť odčervené a vakcinované proti psinke, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a besnote psov. Platnosť vakcinácie musí byť minimálne 3 mesiace odo dňa organizovania výkupu.

 
CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

 • Spôsob vytvorenia jednotkovej ceny psa 

  Jednotková cena za psa bude vytvorená ako súčet dvoch položiek:

 položka 1: základná jednotková cena za psa :

 

P.č.

Názov tovaru

Jednotková cena –

ZÁKLADNÁ CENA

v EUR bez DPH

Jednotková cena –

ZÁKLADNÁ CENA

v EUR konečná

A

B

C

D

1

Služobný pes

 

 

2

Služobný pes - poľovný

 

 

Zo základnej jednotkovej ceny za psa budú odpočítané zrážky za zdravotný stav psa nasledovne:
 

P.č.

Popis chyby, nedostatku

Zrážka v EUR

1

chýbajúce zuby 2 ks

50,00

2

chýbajúce zuby 3-4 ks

100,00

3

dysplázia lakťového kĺbu – max. stupeň 1

100,00

4

dysplázia bedrového kĺbu – max. stupeň C

100,00

5

jednostranný kryptorchizmus

100,00

položka 2 : jednotková cena za vlastnosti psa, ktorá sa určí podľa výsledku posúdenia povahových vlastností psa pri preskúšaní odbornou komisiou.


Jednotková cena za vlastnosti psa sa určí nasledovným spôsobom:

 • Výška jednotkovej ceny za vlastnosti služobného psa (pes na špeciálne využitie, pes všestranný, pes hliadkový Vojenskej polície) bude odvodená od základnej jednotkovej ceny psa, ktorá sa zvýši percentuálne v závislosti od hodnotenia – stanovenej priemernej bodovej známky u príslušného psa označeného podľa predurčenia k služobnému využitiu nasledovne:

Označenie psa podľa predurčenia k služobnému využitiu

Hodnotenie – priemerná známka

Zvýšenie základnej jednotkovej ceny v %

Jednotková cena za vlastnosti psa v € bez DPH

Jednotková cena za vlastnosti psa v € konečná

Pes na špeciálne využitie

1 – výborný

60%

 

 

2 – veľmi dobrý

50%

 

 

3 – dobrý

30%

 

 

4 – vyhovujúci

0%

 

 

Pes všestranný

1 – výborný

80%

 

 

2 – veľmi dobrý

60%

 

 

3 – dobrý

40%

 

 

4 – vyhovujúci

20%

 

 

Hliadkový pes Vojenskej polície

1 – výborný

120%

 

 

2 – veľmi dobrý

100%

 

 

3 – dobrý

80%

 

 

4 – vyhovujúci

30%

 

Skočiť na menu


Share