Preskocit navigáciu

Legislatíva, použitie služobného psa, využitie v regiónochLEGISLATÍVA


– platné zákony a iné právne predpisy, ktoré pojednávajú o služobnej kynológii, prípadne jej súčastiach

Problematika služobnej kynológie je v práve Európskej únie a európskych spoločenstiev upravená len okrajovo. V Schengenskej dohode je zmienka o použití psov v boji proti drogám a takisto v Nariadení Európskej komisie č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti civilného letectva je spomínané využitie psov na detekciu výbušnín.

Problematika služobnej kynológie v legislatíve NATO rozpracovaná v nasledovných štandardizačných dohodách (STANAG):

 • STANAG 2538/AMedP-8.4 – Animal care and welfare and veterinary support during all phases of military deployments,
 • STANAG 2294/ACIEDP-01 – counter-improvised explosive device (C-IED) training requirements,
 • STANAG 2295/AJP-3.15 – allied joint doctrine for countering improvised explosive devices (C-IED),
 • STANAG 2370/AEODP-3, VOL. I & VOL II – inter-service improvised explosive device disposal operations on multinational deployments – a guide for staff officers/operators,
 • STANAG 2221/AEODP-6 – explosive ordnance disposal reports and messages,
 • STANAG 2623/AMWDP-1 – military working dog capabilities.


V zmysle slovenských právnych noriem z hľadiska legality je možné použiť psa v napr. v prípadoch

 1. TRESTNÝ ZÁKON (Zákon č. 300/2005 Z.z.) § 13 NUTNÁ OBRANA § 14 KRAJNÁ NÚDZA
 2. TRESTNÝ PORIADOK (Zákon č. 301/2005 Z.z.)
  § 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby
  (2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť KTOKOĽVEK, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
  V podmienkach Slovenskej republiky je legislatívna úprava inštitútov upravujúcich činnosť služobnej kynológie zakotvená v zákone o Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v zákone o Vojenskej polícii.
 3. Zákon č. 321 / 2002 o Ozbrojených silách Slovenskej republiky
  § 14 Druhy donucovacích prostriedkov
  (1) Vojak môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby použiť donucovacie prostriedky, ktorými na účely tohto zákona sú
  b) použitie služobného psa.
  (2) Zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej služby alebo dozornej služby, môže pri jej výkone použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 1 v tých prípadoch a za tých istých podmienok ako vojak.
 4. Zákon č.124 / 1992 o Vojenskej polícii
  § 20a Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
  (1) Vojenský policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce, najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osoby a veci a identifikácii osoby a veci.
  (2) Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať iba vtedy, ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.
  (3) Vojenský policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické pravidlá.

  § 22 (1) Donucovacími prostriedkami sú:
  e) služobný pes

  § 25 Použitie služobného psa
  (1) Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť:
  a) aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
  b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
  c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
  d) na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby,
  e) aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby, opustiť úkryt,
  f) na stráženie predvedenej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť vzatá do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
  (2) Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.


VYUŽITIE SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIEVyužitie služobných psov v služobnej činnosti riadi veliteľ vojenského útvaru (riaditeľ Vojenskej polície). Služobný pes sa využíva najmä pri:

 1. ochrane života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku štátu,
 2. odhaľovaní trestnej činnosti a priestupkov, pri zisťovaní, zadržaní a eskortovaní páchateľov trestnej činnosti a priestupkov,
 3. vyhľadávaní zakázaných látok a predmetov (špeciálne pachové práce), 
 4. pátraní po hľadaných a nezvestných osobách, výkone záchranárskych prác,
 5.  výkone služby na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti psovoda a zníženie miery rizika jeho ohrozenia osobou, voči ktorej zakročuje,
 6. plnení úloh ozbrojených zborov podľa platných vykonávacích dohôd a nariadení o vzájomnej spolupráci.

Podľa výkonnosti a stupňa vycvičenosti služobného psa sa služobný pes používa najmä:

 1. na stráženie objektov,
 2. pri sledovaní pachových stôp osôb pri ich prenasledovaní,
 3. na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby,
 4. pri pátraní po pachových stopách,
 5. pri pátraní po hľadaných osobách,
 6. na hliadkovú službu,
 7. na prehliadky a preverovanie terénu, objektov a dopravných prostriedkov,
 8. na označenie ukrytého páchateľa,
 9. na vyhľadávanie predmetov súvisiacich s trestnou činnosťou,
 10. na vyhľadávanie drog, prekurzorov, výbušnín a zbraní v technike, v objektoch, v zastavaných a voľných priestoroch a v batožinách,
 11. hromadne v podmienkach Vojenskej polície.

Výkon služobnej kynológie zabezpečujú a vykonávajú:

 1. Oddelenie kynológie,
 2. odbory policajného výkonu Vojenskej polície,
 3. vojenské útvary ozbrojených síl (ďalej len „vojenský útvar“),
 4. muničné sklady Zásobovacej základne II – Martin (ďalej len „muničný sklad“).

Za úspešné použitie služobného psa sa považuje, ak služobný pes:

 1. sledoval pachovú stopu z miesta činu alebo jeho okolia až k osobe páchateľa, prípadne k miestu jeho úkrytu,
 2. sledoval pachovú stopu z miesta činu až do priestoru, kde sa páchateľ zdržiaval, čo napomohlo prípadne urýchlilo jeho zadržanie,
 3. sledoval pachovú stopu z miesta činu alebo jeho okolia až k veci (predmetu) pochádzajúcej z trestnej činnosti, alebo veci (predmetu) pomocou ktorej dôjde k stotožneniu osoby páchateľa,
 4. zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 5. zabránil úteku osoby, ktorá mala byť predvedená, zadržaná či eskortovaná,
 6. donútil ukrývajúcu osobu, ktorá mala byť predvedená, zadržaná, opustiť úkryt,
 7. vyhľadal páchateľa pri narušení objektu, zabránil jeho úteku alebo vylúčil jeho prítomnosť,
 8. vyhľadal hľadanú osobu,
 9. vyhľadal a označil predmet pochádzajúci z trestnej činnosti,
 10. označil alebo vylúčil prítomnosť omamnej a psychotropnej látky, výbušniny a výbušného systému, strelnej zbrane.

Využitie v regiónoch

 

 


Skočiť na menu


Share