Preskocit navigáciu

Veliteľstvo pozemných síl


POSLANIE VELITEĽSTVA

znakPoslaním pozemných síl v čase mieru a počas vojny je zabezpečiť suverenitu a integritu Slovenskej republiky.
V čase mieru a v krízových situáciách sa budú pozemné sily podieľať aj na eliminácii nevojenských ohrození.

Pozemné sily OS SR tvoria hlavnú zložku ozbrojených síl.

Ich úlohami sú:

 • zabezpečovať obranu suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky,
 • zabezpečovať alebo podieľať sa na zabezpečovaní ochrany a obrany politických a hospodárskych centier, priestorov a objektov pri vojenskom i nevojenskom ohrození štátu,
 • zabezpečovať úlohy spojené s ochranou obyvateľstva,
 • zabezpečovať likvidácie následkov mimoriadnych udalostí,
 • zapezpečovať opatrenia v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií,
 • zabezpečovať schopnosti pôsobenia v rámci mierových a humanitárnych akcií mimo územia SR,
 • zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov SR a záväzkov voči severoatlantickej aliancii, vyčleňovať sily a prostriedky do NRF, BG a zahraničných operácií.

Veliteľstvo pozemných síl bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 269/1999 Z.z. Sídlom Veliteľstva pozemných síl je Trenčín.
Na čele Veliteľstva pozemných síl stojí veliteľ pozemných síl OS SR. Veliteľa pozemných síl OS SR vymenúva a odvoláva minister obrany SR na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. Je podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR.

Veliteľ pozemných síl OS SR zodpovedá za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti Slovenskej republiky v súlade so zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky a vojensko-politickými dokumentmi štátu.

Pozemné sily slúžia ako operačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky s primárnym poslaním chrániť bezpečnosť a životné záujmy štátu a jeho deklarovaných spojencov proti všetkým vojenským ohrozeniam. Veliteľ pozemných síl má na splnenie poslania tieto hlavné úlohy:

 • udržiavanie príslušnej úrovne operačnej pripravenosti všetkých podriadených zväzkov a útvarov,
 • mobilizačné doplňovanie, stmelenie a príprava vytváraných útvarov na bojové použitie,
 • nasadenie pozemných síl na plnenie úloh národnej obrany podľa "Plánu použitia ozbrojených síl",
 • poskytovanie síl pre ich nasadenie mimo územia republiky na podporu národných alebo medzinárodných vojenských organizácií na vedenie vojenských operácií.

struktura

Pozemné sily budú pripravené nasadiť zväzky a útvary v rámci Slovenskej republiky na vedenie plného rozsahu vojenských operácií pri realizácii poslania národnej obrany v súlade s Plánom použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky. Plnenie tejto úlohy v plnom rozsahu predpokladá, že mimo územia Slovenskej republiky nie sú nasadené žiadne deklarované sily.

Pozemné sily budú pripravovať bojové jednotky, jednotky bojovej podpory a bojového zabezpečenia v silách vysokej a nižšej pripravenosti podľa návrhu Cieľov síl NATO. Tieto jednotky budú schopné nasadenia kdekoľvek v rámci oblasti zodpovednosti NATO alebo celosvetovo, na vedenie plného rozsahu spoločných alebo medzinárodných vojenských operácií, vrátane operácií iných ako vojna, v požadovaných termínoch.

Pozemné sily budú pripravené poskytnúť administratívnu a logistickú podporu svojim nasadeným silám v potrebnom rozsahu stanovenom nariadením náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Prijatím Slovenskej republiky do NATO pozemné sily OS SR, z dôvodu potreby prispôsobovania sa spolupráce a kompatibility s členskými štátmi Aliancie, prechádzajú veľkými organizačnými a personálnymi zmenami. Vstupom Slovenskej republiky do NATO nebol proces integrácie pre pozemné sily, ako jednej z hlavných zložiek OS SR, ukončený. Záväzky a úlohy vyplývajúce z plnohodnotného členstva v Severoatlantickej aliancii, sú špecifikované v tzv. Cieľoch síl, v ktorých sú jednoznačne definované požiadavky zo strany Aliancie na kvalitu, schopnosti a interoperabilitu pozemných síl. Prvý rok členstva v Aliancii urýchlil niektoré procesy a zmeny, najmä v oblastiach organizačných zmien, ktoré sú realizované v súlade s aktualizáciou dlhodobého plánu, čím dochádza v pozemných silách k postupnej optimalizácii štruktúr.


Základné organizačné členenie veliteľstva

Veliteľstvo sa všeobecne člení na:

 • velenie a osobný štáb,
 • štáb. 

Velenie sa člení na: 

 • veliteľ pozemných síl,
 • zástupca veliteľa pozemných síl,
 • veliaci poddôstojník.

Osobný štáb veliteľa sa člení na: 

 • sekretariát,
 • samostatná skupina,
 • vojenský dekanát,
 • právna služba. 

Štáb tvorí:

 • náčelník štábu,
 • zástupca náčelníka štábu,
 • zástupca náčelníka štábu,
 • oddelenie vnútorného riadenia,
 • oddelenie personálneho manažmentu - G-1,
 • oddelenie spravodajstva a EB - G-2,
 • odbor operačného plánovania a riadenia - G-3,
 • odbor logistiky - G-4,
 • odbor rozvoja spôsobilostí - G-5,
 • odbor BOI a KIS - G-6,
 • odbor bojovej prípravy - G-7,
 • oddelenie finančno - ekonomického zabezpečenia - G-8,
 • zdravotnícka služba - G-10.

Operačný štáb je organizačná zložka na plnenie úloh veliteľstva podľa vymedzených úsekov špecifických odborných činností. V štábe je zoskupená ucelená a komplexná časť odborných, metodických a kontrolných činností.
Štáb sa člení na odbory.

Odbor je organizačná zložka na zabezpečenie výkonu špecifických odborných činností. Odbor sa môže členiť na oddelenia a skupiny.

Veliteľstvo je orgánom veliteľa pozemných síl OS SR na realizáciu ním vydaných úloh, rozkazov a nariadení a úloh vydaných nadriadeným stupňom velenia, na riadenie podriadených zväzkov a útvarov pozemných síl OS SR.


HLAVNÉ ÚLOHY VELITEĽSTVA

Veliteľstvo v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje velenie a riadenie pozemných síl OS SR v čase mieru, v čase vojny, vojnového stavu, v čase výnimočného stavu a núdzového stavu.
Veliteľstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami Vlády Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, internými normatívnymi aktami, nariadeniami náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Skočiť na menu


Share