Preskocit navigáciu

Priority a rozhodujúce úlohy shdo


(1)   Zabezpečiť pripravenosť shdo plniť úlohy obrany územia SR:

 • zvyšovať (udržať) pripravenosť veliteľstva a štábu na bojové použitie, v plánovaní a riadení operácií zameraných na obranu SR a udržať intenzitu/kvalitu ich výcviku,
 • výcvik plánovať a vykonávať ako spoločný výcvik manévrových jednotiek s jednotkami CS a CSS.

(2)   Realizovať dôslednú prípravu príspevkov shdo do operácie „Predsunutá prítomnosť“(eFP) v Lotyšsku (02-KOL-eFP):

 • začať prípravu delostreleckej batérie s 2x prieskumným družstvom, čaty podpory a skupiny koordinácie palebnej podpory  zaradených v rámci príspevku pre aliančnú aktivitu eFP (Enhanced Forward Presence) s možnosťou nasadenia I/2020.

(3)   Udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti jednotiek zaradených do mprsk počas fázy STAND-BY a pripraviť príspevky do nasledujúcej mprsk (02-KOL-HRF):

 • udržať spôsobilosti 2.palbat s 2x psdr/psbat vo fáze „STAND-BY“ zaradenej do 12.mprsk v silách vysokej pripravenosti (HRF)  v období január 2019 – december 2020, a to vykonávaním udržiavacieho výcviku. Výcvik ukončiť TC s BS v CV Lešť v mesiaci október 2019;
 • začať prípravu 1.palbat s 2x psdr/psbat a dosiahnuť spôsobilosť pre zaradenie do 13.mprsk a NC mb. K tomu vo VR 2019 preveriť etapu batérie počas medzinárodného cvičenia “DYNAMIC FRONT“;

(4)   Udržať pripravenosť VaŠ a jednotiek shdo na ich použitie pri podpore MV SR, orgánov štátnej správy a samosprávy (01-POMV-DKM, 01-POVM-ASIST):

 • zabezpečiť spôsobilosti jednotiek shdo k poskytnutiu podpory štátnym orgánom, orgánom obcí alebo vyšším územným celkom pri ohrození života a majetku obyvateľstva počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie,
 • v oblasti krízového manažmentu udržiavať pripravenosť jednotiek shdo na plnenie asistenčných úloh v domácom krízovom manažmente na podporu orgánov štátnej správy v rozsahu platnej legislatívy SR (pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti, nedotknuteľnosti hraníc),

(5)   Pripraviť a zabezpečiť výcvik v prekonávaní vodnej prekážky:

 • sústredené zamestnanie pre určených vodičov batérie podpory velenia a prieskumnej batérie v mesiaci máj v CV Lešť v zodpovednosti 21.zmpr.

(6)   Udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti jednotiek z odbornej prípravy:

 • odborne sa pripraviť na súťaž o najlepšieho delostrelca 2.mb a následne na súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR v CV Lešť
 • odborne sa pripraviť a vyslať určený personál na delostreleckú súťaž obslúh ShKH v rámci medzinárodnej súťaže v Českej Republike;
 • v dvoch etapách vykonať kurz pozorovateľov palebnej podpory 2.mb (teoretická a praktická časť), ktorý ukončiť praktickým výcvikom v CV Lešť počas plnenia IPU vybraných odbornosti G-20;

·         výcvik jednotiek vykonávať na posádkových UVZ a ÚVZ OS SR,

·         udržať spôsobilosti veliteľov a štábu plánovať a riadiť operácie podľa operačných postupov v súlade so štandardmi NATO a to vykonaním KŠN a NSRP;

·         pripraviť a vyslať určený personál v rámci medzinárodných cvičení DYNAMIC FRONT A JOINT FIRES;

·         pri príležitosti osláv výročia vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl vyčleniť a odborne pripraviť jednotku (vrátane náhradníkov) na obsluhu šiestich kusov delostreleckých systémov 122 mm H D-30A na vypálenie 20 delostreleckých sálv dňa
1. januára 2020;

Skočiť na menu


Share