Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy a poslanie


Hlavnou úlohou Základne výcviku a mobilizačného doplňovania je spolupodieľať sa na zabezpečení obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou a plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 
Ďalšími hlavnými úlohami sú:
- podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,
- podieľať sa na ochrane a obrane stavieb a budov, ktoré boli určené rozhodnutím vlády Slovenskej republiky ako objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty na obranu štátu.
 
Poslaním Základne výcviku a mobilizačného doplňovania je plniť úlohy výcviku jednotiek PS a ostatných súčastí OS SR. Jeho úlohou je zabezpečovať výcvik jednotlivca, odborný výcvik, výcvik a vzdelávanie poddôstojníkov, výcvik personálu do operácie MKM a byť pripravený vykonať bojové stmelenie mobilizovaných útvarov.
.
Rozhodujúce úlohy:
1. Vykonávať výcvik do prebiehajúcich operácií MKM,
2. Vykonávať výcvik kľúčového personálu vysielaného do operácií MKM, personálu predurčeného na pozície do veliteľstiev NATO, EÚ a OSN a personálu do pozorovateľských misií podľa požiadaviek veliteľov zodpovedných za zabezpečenie výcviku do prebiehajúcich operácií a náčelníka ŠbPO GŠ OS SR,
3. Zabezpečovať zmluvný výcvik pre odbornosti OS SR s nízkym smerným číslom,
4. Vykonávať základný vojenský výcvik, odbornú časť blokového výcviku kadetov AOS v rámci vojenského programu a odbornej prípravy kadetov a absolventov bakalárskeho štúdia AOS,
5. Vykonávať odborný výcvik jednotlivca,
6. Vykonávať výcvik a vzdelávanie poddôstojníkov v kariérnych, funkčných kurzoch a ďalšom odbornom výcviku,
7. Vykonávať odborné a špecializované kurzy podľa potrieb OS SR,
8. V rámci plnenia Národného cieľa (NC 2013 MIL-TRG-CADRE) byť pripravený poskytnúť priamu podporu rozvoja kompetentných, efektívnych a sebestačných domácich ozbrojených síl hostiteľskej krajiny,
9. Koordinovať rozvoj, výstavbu a využívanie vojenských výcvikových priestorov pre potreby OS SR a zahraničných armád,
10.  Vykonávať činnosť veliteľstva Posádky Martin.

Skočiť na menu


Share