Preskocit navigáciu

Jednotka mobilizačného doplňovania


POSLANIE JMD POPRAD
 

     Jednotka mobilizačného doplňovania je zložka ZaVaMD, určená na zabezpečenie plnenia úloh spojených s mobilizačným vytvorením peších brigád a zabezpečenia prípravy príslušníkov OS SR v oblasti pohotovosti, bojovej pohotovosti, mobilizačnej pripravenosti a rozvinovania vojsk, pri plánovaní, príprave, doplňovaní a vykonávaní mobilizácie ozbrojených síl SR a organických zložiek, ktoré sa podieľajú na plnení úloh v období krízovej situácie, kde ústavne orgány môžu po splnení podmienok na jej riešenie vypovedať vojnu, vojnový stav, výnimočný a núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.

Hlavné úlohy JMD:

 • podieľa sa na plánovaní, organizovaní a plnení úloh v čase bezpečnosti a plnení opatrení súvisiacich s uvádzaním ZaVaMD do pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl,
 • spracováva dokumentáciu na uvádzanie ZaVaMD do pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl,
 • spracováva dokumentáciu na vytvorenie organizačných prvkov v zmysle platných predpisov, smerníc, nariadení a Plánu uvádzania ZaVaMD do pohotovosti, bojovej pohotovosti,
 • spracováva správy o mobilizačnej pripravenosti a podieľa sa na spracovávaní správy o mobilizačnej pripravenosti o materiálnom zabezpečení prostredníctvom logistiky,
 • podieľa sa na riadení doplňovania, mobilizácie ZaVaMD,
 • podieľa sa na plánovaní a organizácií činnosti 5. člena pohotovostnej časti ZaVaMD,
 • podieľa sa na spracovaní a aktualizácií dokumentácie 5. člena pohotovostnej časti JMD Poprad ZaVaMD v zmysle „Smernice o činnosti OS SR pri mimoriadnej udalosti, v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny a vojnového stavu“,
 • zabezpečuje prípravu príslušníkov OMDaK v oblasti pohotovosti, bojovej pohotovosti, mobilizačnej pripravenosti a rozvinovania vojsk, pri plánovaní, príprave, doplňovaní a vykonávaní mobilizácie,
 • spracováva programy mobilizačných kurzov pre OS SR,
 • podieľa sa na plnení úloh spojených s uskladňovaním, ošetrovaním, údržbou, revíziami PVaT a materiálu v skladoch NZ vytváraných útvarov,
 • vedie evidenciu materiálu organizačných prvkov,
 • na základe rozhodnutia vlády SR plní úlohy ochrany objektov OOD a ĎDO, spracováva dokumentáciu OOD a ĎDO.

Vykonáva:

 • plnenie úloh spojených s mobilizačným vytvorením peších brigád.

Skočiť na menu


Share